มนุษย์ทุกคนเมื่อตายแล้วต้องตก นรก มากกว่า 99%

37,659 total views, 1 views today

ในครั้งนั้น  พระพุทธเจ้าได้ทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อย  ไว้ในปลายเล็บของพระองค์  แล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  ตรัสถามว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะคิดเห็นเป็นไฉน  ระหว่างฝุ่นเล็กน้อย  ที่เราได้ช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บ  กับฝุ่นในแผ่นดินใหญ่ที่เธอเห็นนี้   อันไหนจะมากกว่ากัน

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ฝุ่นในแผ่นดินใหญ่นี้แล  มีมากกว่าพระเจ้าข้า  ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนไว้ในปลายพระนขา (เล็บ) มีน้อยมาก  เมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดินใหญ่แล้ว  ฝุ่นเล็กน้อยที่อยู่บนปลายเล็บของพระพุทธองค์  ย่อมไม่สามารถจะเทียบกันได้เลย  แม้เพียงส่วนเสี้ยวก็ตาม พระเจ้าค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เป็นอย่างนั้นนั่นแล  สัตว์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยมาก  ซึ่งเทียบเท่ากับฝุ่นที่อยู่บนปลายเล็บของตถาคต

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัตว์ที่ตายจากโลกมนุษย์แล้ว  กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย  โดยมากแล้ว  กลับไปเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน และ เปรตวิสัย มีมากกว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัตว์ที่ตายจากเทวดาแล้ว  กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย  โดยมากแล้ว  กลับไปเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน และ เปรตวิสัยมีมากกว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัตว์ที่ตายจากนรกแล้ว  กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย  โดยมากแล้ว  กลับไปเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน และ เปรตวิสัยมีมากกว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัตว์ที่ตายจากสัตว์เดรัจฉานแล้ว  กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย  โดยมากแล้ว  กลับไปเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน และ เปรตวิสัยมีมากกว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  สัตว์ที่ตายจากเปรตวิสัยแล้ว  กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย  โดยมากแล้ว  กลับไปเกิดในนรก สัตว์เดรัจฉาน และ เปรตวิสัยมีมากกว่า

เพราะสัตว์เหล่านั้น  ที่ไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์  และต้องไปเกิดในอบายภูมิ  ก็เพราะว่า  สัตว์เหล่านั้น  ไม่ได้เห็นอริยสัจ 4  อริยสัจ 4 เป็นไฉน?  คือ ทุกข์  สมุทัย นิโรธ มรรค

ภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนี้แล  เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร  เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  นี้คือทุกข์  นี้คือสมุทัย  นี้คือนิโรธ  นี้คือมรรค

ภาษิตนี้จบลงแล้ว ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ฉะนี้แล

สรุปแล้ว  ผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว  จะกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้น  มีน้อยมาก  แทบจะไม่สามารถนับได้เลย  แม้แต่เพียงส่วนเสี้ยวของผู้ที่ไปเกิดในนรกและอบายภูมิ  สรุป  ผู้ที่ตายไปแล้ว  ลงนรกและอบายภูมินั้นมากกว่า 99.99%  ด้วยซ้ำไป  แล้วท่านทั้งหลาย  คิดว่าท่านจะรอดพ้นจากนรกได้อย่างไร ?  แต่สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมคอร์ส 1 แล้ว  เขาเหล่านั้น  จัดว่าเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีมากเหลือเกิน  และมากพอที่จะสามารถรอดพ้นจากนรกได้  และยังไปเกิดเป็นเทวดา  เป็นเจ้าครองวิมานอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์

 

5 มิถุนายน วันสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกท่าน

โปรดอย่าพลาด!!

One thought on “มนุษย์ทุกคนเมื่อตายแล้วต้องตก นรก มากกว่า 99%

  1. ข้าพเจ้าสนใจอ่านหนังสือธรรมะ และชอบฟัง อยากทราบว่าท่านมีหนังสือที่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบ้างหรือไม่ เพราะข้าพเจ้ามีสามีเป็นฝรั่งแต่เขาชอบไปวัดที่เมืองไทย ชอบถามเกี่ยวกับการทำความดี และความเชื่อหลังความตาย ข้าพเจ้าตอบไปตามที่ได้อ่านหนังสือธรรมะมานิดหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าถูกผิดจริงเท็จแค่ไหน แต่ถ้ามีการตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าจะได้ซื้อให้สามีอ่าน

Comments are closed.