น่าสงสารที่ ดารานักร้องนักแสดงมืออาชีพ เมื่อตายไปต้องตกนรก

36,823 total views, 2 views today

สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน  ครั้งนั้นพ่อบ้านนักเต้นรำ นามว่า ตาลบุตร  เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ  แล้วได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า  “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์เคยได้ยิน  คำของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และโบราณาจารย์  ก่อนๆ กล่าวว่า  นักเต้นรำคนใด  ทำให้คนหัวเราะรื่นเริง  ด้วยคำจริงบ้าง  คำเท็จบ้าง  กลางสถานเต้นรำ  กลางสถานมหรสพ  ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริง  ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า  จะตรัสอย่างไรพระเจ้าข้า ”

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  “ อย่าเลยนายคามณี  จงหยุดคำถามนี้เสียเถิด  ท่านจงอย่าได้ถามคำถามนี้กับเราเลย  ”

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสแล้ว  ทำให้พ่อบ้านหัวหน้านักเต้นรำ  เกิดความสงสัยเป็นอย่างมาก  จึงได้พยายามถามเป็นครั้งที่ 2  แต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างเดิม  พ่อบ้านก็คะยั้นคะยอ ถามเป็นครั้งที่ 3

พระพุทธเจ้าก็ต

One thought on “น่าสงสารที่ ดารานักร้องนักแสดงมืออาชีพ เมื่อตายไปต้องตกนรก

  1. นรกของผู้มีอาชีพนักแสดง (ตาลปุตตสูตร) 29/181/3 เล่มสีน้ำเงิน
    29/172/24 เล่มสีแดง

    พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย
    ในพระบรมราชูปถัมภ์พุทธศักราช ๒๕๒๕ และ
    ฉบับตรวจชาระใหม่พุทธศักราช ๒๕๔๖

Comments are closed.