สู่เส้นทางแห่งพระโสดาบัน

วีดีโอชุดนี้ มีทั้งหมด 4 ตัว

มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินเข้าสู่หนทางแห่งพระโสดาบัน คือเป็นผู้ที่เลือกทำความดีอย่างถึงที่สุด การกระทำชั่วหรือการเบียดเบียนผู้อื่นแม้ด้วยกาย วาจาหรือใจก็จะไม่ทำอีกเลย รวมทั้งการทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบาน ด้วยความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างลึกซึ้ง ผู้ปฏิบัติตามเส้นทางตรงนี้ อาจจะสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันธรรมภายในชาตินี้ได้ อันเป็นการปิดอบายภูมิได้อย่างแท้จริง

[Read more…]